RakkoTools

Trích xuất các trang PDF

Trích xuất các trang được chọn từ nhiều tệp PDF thành một tệp.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Trích xuất các trang được chọn từ nhiều tệp PDF thành một tệp.

  1. Kéo và thả tệp PDF hoặc chọn chúng bằng cách nhấp vào.
  2. Chọn các trang để giải nén.
    • Nhấp vào trang. Để bỏ chọn chúng, hãy nhấp lại.
    • Chọn phạm vi trang bằng cách nhập số trang bắt đầu và số kết thúc.
    • Chọn tất cả các trang bằng cách nhấp vào 'Chọn tất cả'.
  3. Nhấp vào 'Trích xuất' để tải xuống các tệp PDF mới được tạo bằng các trang đã chọn.

hữu ích cho

  • Trích xuất nội dung cần thiết từ nhiều tệp PDF thành một tệp PDF để so sánh hoặc in ra.

các công cụ liên quan