RakkoTools

Trình trích xuất tên miền

Trích xuất tên miền từ văn bản hoặc url

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Tên miền cấp cao nhất:
tên miền duy nhất được tìm thấy Sao chép
Miền

Có gì công cụ này có thể

Trích xuất tên miền từ các trang web (URL) hoặc văn bản như mã nguồn HTML và hiển thị tên miền và số lượng tên miền.
Nó có thể sắp xếp theo thứ tự và bộ lọc theo thứ tự chữ cái tăng dần và giảm dần theo TLD (Tên miền cấp cao nhất).

hữu ích cho

  • Trích xuất tên miền khi bạn chỉ cần một danh sách tên miền trong số lượng lớn danh sách URL
  • Điều tra tên miền liên kết bên ngoài trên các trang web

các công cụ liên quan