RakkoTools

Trình trích xuất ảnh PDF

Trích xuất tất cả hình ảnh từ các tập tin PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M
Trích xuất thành công
Khai thác thất bại. Vui lòng kiểm tra (các) tập tin đã chọn.

Có gì công cụ này có thể

Trích xuất tất cả các hình ảnh từ (các) tệp PDF và tải xuống chúng trong một tệp zip.

hữu ích cho

  • Trích xuất hình ảnh từ các tệp PDF để sử dụng lại chúng làm tài liệu thông tin.

các công cụ liên quan