RakkoTools

Mật khẩu bảo vệ PDF

Bảo vệ các tệp PDF của bạn bằng mật khẩu

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M
Được bảo vệ thành công
Quá trình thất bại. Vui lòng kiểm tra tệp PDF và mật khẩu.

Có gì công cụ này có thể

Mã hóa và bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu để tăng cường bảo mật.

hữu ích cho

  • Bảo vệ dữ liệu bí mật của công ty khỏi người ngoài.

các công cụ liên quan