RakkoTools

Mở khóa PDF

Mở khóa các tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M
Đã mở khóa thành công
Quá trình thất bại. Vui lòng kiểm tra tệp PDF và mật khẩu.

Có gì công cụ này có thể

Xóa mật khẩu và mở khóa một tập tin PDF.

hữu ích cho

  • Xóa mật khẩu khỏi tệp PDF vì không còn cần thiết nữa.
  • Mở khóa tệp PDF trực tuyến vì trình xem PDF không được cài đặt trên máy tính xách tay của bạn.

các công cụ liên quan