RakkoTools

Xóa trang PDF

Xóa các trang đã chọn khỏi tệp PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Xóa các trang đã chọn khỏi nhiều tệp PDF.

  1. Kéo và thả tệp PDF hoặc chọn chúng bằng cách nhấp.
  2. Chọn trang cần xóa.
    • Nhấp vào trang. Để bỏ chọn chúng, hãy nhấp lại.
    • Chọn phạm vi trang bằng cách nhập số trang bắt đầu và số kết thúc.
    • Chọn tất cả các trang bằng cách nhấp vào 'Chọn tất cả'.
  3. Nhấp vào 'Xóa' để tải xuống các tệp PDF mới mà không cần chọn các trang không cần thiết.

hữu ích cho

  • Xóa một số trang khỏi tệp PDF để giảm kích thước tệp.

các công cụ liên quan