RakkoTools

Thêm số trang vào PDF

Thêm số trang vào tệp PDF

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
※ Kích thước tệp tối đa là 2M

Từ Đến

Có gì công cụ này có thể

Thêm số trang vào một tệp PDF.

 • Chế độ trang:
  • Trang đơn: thêm số trang ở cùng vị trí của tất cả các trang
  • Trang đối diện: thêm số trang trên vị trí đảo ngược làm trang trước
 • Số bắt đầu: Số cần thêm trên trang đầu tiên.
 • Phạm vi trang: Phạm vi trang để thêm số trang.
 • Định dạng hiển thị: Chỉ các số, Trang {n} (n = số trang), Trang {n} / {p} (n = số trang, p = tổng số trang).
 • Vị trí: Vị trí của văn bản.
 • Kích thước lề: kích thước lề từ cạnh trang đến số trang.
 • Phông chữ: họ phông chữ, kiểu phông chữ, kích thước và màu sắc.

hữu ích cho

 • Thêm số trang để hiển thị thứ tự nội dung.

các công cụ liên quan