RakkoTools

Phân tích tiêu đề bảo mật HTTP

Kiểm tra các mục đo lường bảo mật của tiêu đề phản hồi HTTP

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Tóm tắt báo cáo bảo mật

Tiêu đề bảo mật Trạng thái Sự miêu tả

Chi tiết tiêu đề

Tên tiêu đề Giá trị

Có gì công cụ này có thể

Kiểm tra xem trang web có phải là tiêu đề phản hồi HTTP được đề xuất bao gồm các mục sau có hiệu quả đối với các biện pháp bảo mật hay không:
 • HTTP Strict Transport Security (HSTS)
 • HTTP Public Key Pinning (HPKP)
 • X-Frame-Options
 • X-XSS-Protection
 • X-Content-Type-Options
 • Content-Security-Policy
 • X-Permitted-Cross-Domain-Policies
 • Referrer-Policy
 • Expect-CT
 • Feature-Policy

hữu ích cho

 • Dành cho người kiểm tra: hữu ích để tạo báo cáo kiểm tra bảo mật cho trang web.
 • Dành cho quản trị viên hệ thống: hữu ích để phân tích các biện pháp bảo mật cho các trang web và tăng cường độ bảo mật.

các công cụ liên quan