RakkoTools

Chuyển đổi dấu thời gian

Chuyển đổi ngày thành dấu thời gian và ngược lại

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Dấu thời gian:

Ngày giờ :

- - @ : :

Chuyển đổi kết quả

trước khi chuyển đổi sau khi chuyển đổi

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi dấu thời gian Unix thành ngày và giờ, ngày và giờ thành dấu thời gian Unix.

Dấu thời gian Unix là gì?

Một trong những biểu thức thời gian là số thứ hai bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1970 tại UTC.

hữu ích cho

  • Nó được sử dụng khi các nhà phát triển, nhà khoa học thông tin, v.v. kiểm tra ngày và thời gian bằng cách sử dụng dấu thời gian UNIX trong quá trình gỡ lỗi.

các công cụ liên quan