RakkoTools

Chuyển đổi trường hợp

Chuyển đổi văn bản thành các quy ước đặt tên như chữ thường, chữ hoa, trường hợp lạc đà, trường hợp pascal

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Số lượng nhân vật: 
 | Số từ : 
 | Số dòng: 

Có gì công cụ này có thể

Chuyển đổi văn bản như tên hàm, tên biến và tên lớp thành các quy ước đặt tên như chữ thường, chữ hoa, chữ hoa và chữ viết hoa.

hữu ích cho

  • Lập trình viên để chuyển đổi tên biến, vv cùng một lúc khi tái cấu trúc các chương trình được tạo bởi người khác
  • Nhà thiết kế và lập trình viên sắp xếp tất cả cùng một lúc ID hoặc tên lớp có quy tắc đặt tên không được xác định

các công cụ liên quan