RakkoTools

Trình kiểm tra yêu cầu HTTP

Hiển thị danh sách các yêu cầu HTTP bằng cách nhập URL

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Theo dõi tất cả các yêu cầu HTTP được gửi bởi một URL. Các miền liên quan và thời gian dành để tải URL hoàn toàn được hiển thị.
 • Tổng thời gian từ khi bắt đầu tải: loadEventEnd - fetchStart
 • Thời gian dành cho việc xây dựng cây DOM: domComplete - domInteractive
 • Mất thời gian chuẩn bị trang mới: fetchStart - navigationStart
 • Thời gian sử dụng trong quá trình chuyển hướng: redirectEnd - redirectStart
 • AppCache Thời gian truy vấn DNS: domainLookupEnd - domainLookupStart
 • Thời gian kết nối TCP: connectEnd - connectStart
 • Thời gian dành cho yêu cầu: answerEnd - requestStart
 • Yêu cầu hoàn thành DOM load: domInteractive - answerEnd
 • Tải thời gian sự kiện: loadEventEnd - loadEventStart
 • Thời gian kết xuất: domComplete - domLoading

hữu ích cho

 • Kiểm tra trang web và tăng tốc độ tải trang web bằng cách giảm thiểu các yêu cầu HTTP.

các công cụ liên quan