RakkoTools

Nhân vật và Byte Counter

Đếm ký tự, từ, byte và dòng

Đưa vào yêu thích

Số ký tự
(Không có khoảng trắng trước và sau khi câu)

0

Nhân vật0

Số ký tự (không có khoảng trắng)0

Số dòng (không có dòng trống)0

Số dòng0

Số đoạn0

kích thước UTF-8 byte0

kích thước byte Shift_JIS0

kích thước byte JIS0

kích thước byte EUC_JP0

Có gì công cụ này có thể

Nhân vật Counter đếm cả một double-byte và ký tự đơn byte như một ký tự.
Công cụ này sẽ hiển thị kết quả đếm khác nhau như số ký tự chữ (có / không có khoảng trống trước và sau khi câu), byte khi chuyển đổi sang mã khác nhân vật, đường dây (có / không có dòng trống) và đoạn văn.
Ngoài ra, số lượng các ký tự mà không cần mã HTML, dấu chấm câu, bất kỳ ký tự nào đó (s) và số ký tự khi các thực thể HTML được tính là một nhân vật được bộc lộ.

"Trống" đề cập đến không gian byte đơn, tab, và ngắt trang ở đây.

thực thể HTML là gì?

Một mã thay thế cho các ký tự dành riêng mà thường được hiểu là mã HTML, hoặc để hiển thị các ký tự vô hình như không gian.

hữu ích cho

  • Đếm viết / nội dung web của bạn với một giới hạn ký tự.
  • Tạo và đếm các bản sao quảng cáo với một giới hạn ký tự.
  • Tạo và đếm tiêu đề (lên đến 60 ký tự) và mô tả (lên đến 160 ký tự) cho các trang web.