RakkoTools

Chuyển đổi đơn vị từ tính

Chuyển đổi các đơn vị của lực từ, cường độ từ trường, từ thông và mật độ từ thông.

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Từ: 

Có gì công cụ này có thể

Dễ dàng chuyển đổi một đơn vị ban đầu được chọn sang các đơn vị khác hoàn toàn.

hữu ích cho

  • Hiển thị số liệu trong một số đơn vị được chuyển đổi khi các nhà nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu.
  • Chuyển đổi số thành đơn vị mà người xem cần, khi các kỹ sư kỹ thuật chuẩn bị vật liệu.

các công cụ liên quan