RakkoTools

Trình tạo lược đồ XML

Tạo định nghĩa lược đồ XML (XSD) từ XML

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Thiết kế XSD:
Loại nội dung

Có gì công cụ này có thể

Tạo một XSD (Định nghĩa lược đồ XML) từ một chuỗi hoặc tệp XML.

Kiểu thiết kế lược đồ XML

  • Russian Doll - Một yếu tố toàn cầu, tất cả các yếu tố khác là yếu tố địa phương
  • Salami Slice - Tất cả đều là yếu tố toàn cầu
  • Venetian Blind - Phần mở rộng Russian Doll, một yếu tố toàn cầu, tất cả các yếu tố khác là yếu tố địa phương


Loại nội dung

  • thông minh (mặc định) - đặt loại dựa trên giá trị
  • chuỗi-set tất cả các loại chuỗi

hữu ích cho

  • Lập trình viên hoặc người kiểm tra để kiểm tra độ chính xác của nội dung (dữ liệu bắt buộc, loại dữ liệu, độ dài, phạm vi, v.v.) của tệp XML nhận được từ máy khách trước khi xử lý

các công cụ liên quan