RakkoTools

Kiểm tra email

Kiểm tra địa chỉ email hiện có trực tuyến

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Sao chép địa chỉ email hợp lệ
Địa chỉ email Kết quả

Có gì công cụ này có thể

Xác minh xem các tài khoản email được chỉ định đã tồn tại hay chưa.
Nhiều tìm kiếm có sẵn bằng cách tách từng dòng với dòng mới và dấu cách.

hữu ích cho

  • Chỉ gửi email quảng cáo đến các tài khoản email hợp lệ trong số các địa chỉ email đã đăng ký.
  • Kiểm tra xem địa chỉ email đã được sử dụng hay chưa khi tạo tài khoản mới.

các công cụ liên quan