RakkoTools

Trình xác thực XML

Xác thực nếu XML hợp lệ đối với Lược đồ XML (XSD)

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích
Thông thoáng
Thông thoáng
XML phù hợp với lược đồ

Có gì công cụ này có thể

kiểm tra xem XML có phù hợp với định nghĩa được mô tả bởi XSD (Định nghĩa lược đồ XML) không và hiển thị các lỗi hoặc cảnh báo nghiêm trọng nếu có.

hữu ích cho

  • Lập trình viên để kiểm tra xem tệp cấu hình xml có được viết chính xác khi xây dựng dự án hoặc thiết lập môi trường không, chẳng hạn như khi định cấu hình tệp pom.xml của Apache Maven.

các công cụ liên quan