RakkoTools

Mã hóa / giải mã thực thể HTML

Chuyển đổi các ký tự có thể chuyển đổi thành các thực thể HTML, giải mã các thực thể HTML thành các ký tự

Xのアイコン
Đưa vào yêu thích

Có gì công cụ này có thể

Mã hóa các ký tự đặc biệt có thể được chuyển đổi thành các thực thể HTML và giải mã các thực thể HTML được mã hóa thành các ký tự.

Thực thể HTML là gì?

Một chuỗi bắt đầu bằng dấu và '&' và kết thúc bằng dấu chấm phẩy ';'.
Các thực thể được sử dụng thay cho các ký tự dành riêng (&, <,>, '') được hiểu là mã HTML, các ký tự vô hình (như khoảng trắng không ngắt) và các ký tự không thể nhập từ bàn phím (như ©).

hữu ích cho

  • Chuyển đổi các ký tự đặc biệt như nhãn hiệu bản quyền và ký hiệu toán học thành các thực thể ký tự khi lập trình viên và nhà thiết kế viết mã HTML

các công cụ liên quan